close-icon

Nabízíme služby převážně v rezidenční a komerční oblasti architektury, typicky pro soukromé klienty, developery a nadšence do architektury a udržitelnosti. Věnujeme se navrhování exteriérů i interiérů. Obecně preferujeme projít celým procesem stavby od jejího návrhu, po její stavbu a kontrolu až po uvedení do provozu.

We primarily offer residential and commercial architecture services, typically for private clients, developers, and architecture and sustainability enthusiasts. We specialise in designing both exteriors and interiors. Generally, we prefer to oversee the entire construction process, from its design through construction and monitoring to commissioning.

Specificky Vám můžeme pomoci s následujícím:

 • Výběr a posouzení pozemku
 • Konzultace (vhodnost a možnosti rekonstrukce, potenciál stavby a pozemku, obsah stavebního řízení, rychlé skici a ideje, na co se soustředit a jak zadat projekt, řešení konkrétních problémů s návrhem stavby atp.)
 • Ideová skica, hmotová studie
 • Studie proveditelnosti
 • Návrh stavby
 • Návrh interiéru
 • Návrh rekonstrukce
 • Stavební povolení a provedení celým schvalovacím procesem včetně projednání s dotčenými úřady
 • Projekt pro provedení stavby
 • Koordinace projektu
 • Autorský dozor nad prováděním stavby - kontrola realizace
 • Výběr nábytku, materiálů, osvětlení, dodavatelů - tendr
 • Marketingová dokumentace
 • Vizualizace
Domluvte si se mnou úvodní 20 min schůzku zdarma.

Specifically, we can assist you with the following:

 • Site assessment
 • Consultation (suitability and options for renovation, remodelling and extension, building and site potential, building permit content, quick sketches and ideas, a project brief, solving specific design issues, etc.)
 • Concept sketch, mass study
 • Feasibility study
 • Architectural design
 • Interior design
 • Renovations and Extensions
 • Planning permits and Building Warrants, Pre-Application consultation
 • Construction project
 • Project coordination
 • Contract administration
 • On-Site control
 • Selection of furniture, materials, lighting, suppliers - tendering
 • Marketing documentation
 • Visualisation
Schedule the initial 20 min meeting with me for free now!

 Jakým způsobem probíhá spolupráce?

 1. Seznámení a nastavení spolupráce: Na první schůzce probereme Vaše přání a očekávání, zanalyzujeme Vaše potřeby a společně definujeme rámec projektu a rozsah naší spolupráce. Především se ale seznámíme!
 2. Nabídka, diskuse a dojednání: Po našem setkání Vám představíme naši cenovou nabídku a odhadovaný časový plán. Může následovat diskuse a možné úpravy. Jakmile jsme v souladu, připravíme pro vás konkrétní Smlouvu o dílo, která stanoví podrobnosti naší spolupráce. Zde můžeme také dohodnout další důležité aspekty, milníky a potřebné podklady.
 3. Vize - koncept - návrh: Na základě Vašeho zadání a společných konzultací vytvoříme návrh a koncept. Společně budeme pracovat na tom, aby naše vize odpovídaly Vašim představám.
 4. Detailní návrh: Postupně vytváříme technický projekt v podrobnosti, kterou jsme si předem dohodli (Projekt pro stavební povolení, Projekt pro provedení stavby). Statika, požární bezpečnost, energetický štítek, voda, kanalizace, vytápění, vzduchotechnika, kabely, hromosvod - samozřejmě přizpůsobené na míru konkrétnímu projektu a zadání.
 5. Zajištění povolení: Projdeme za Vás byrokratickým kolečkem, zajistíme vyjádření dotčených úřadů, správců sítí a sousedů a jednáme se stavebním úřadem.
 6. Realizace vašich snů: Pomáháme s výběrem stavební firmy a zhmotněním projektu. Dohlížíme na realizaci stavby či interiéru a dbáme na to, aby vše probíhalo hladce. 

How Does the Collaboration Work?

 1. Introduction and Setting the Collaboration: During our initial meeting, we will discuss your wishes and expectations, analyze your needs, and together define the framework of the project and the scope of our collaboration. But most importantly, we get to know each other!
 2. Proposal, Discussion, and Negotiation: We will present our proposal and estimated timeline after our meeting. Discussions and possible adjustments may follow this. Once we agree, we will prepare a specific Work Contract outlining the details of our collaboration. We can also agree on other important aspects, milestones, and necessary documents here.
 3. Vision - Concept - Design: We will create a design and concept based on your briefing and joint consultations. Together, we will work to ensure that our vision aligns with your ideas.
 4. Detailed Technical Design: Gradually, we will create a technical project in detail, as previously agreed upon. Most likely a Planning permission project, a Building Warrant or Construction drawings. We´ll follow the RIBA Plan of Work .
 5. Approvals: We will navigate the bureaucratic process on your behalf and liaise with the Planning Department and Building Control.
 6. Realizing Your Dreams: We can assist in selecting a construction company and oversee the project's realization. We ensure that the construction or interior work proceeds smoothly, bringing your dreams to life.