close-icon
 • architektonická studie (STU) / concept study - výtvarné, dispoziční, prostorové a urbanistické řešení stavby v kontextu svého okolí - města/krajiny // artistic, dispositional, spatial and urban design of a building in the context of its surroundings - cities/landscapes


 • projekt pro stavební povolení (DSP) / planning permission & building warrant - projekt pro odsouhlasení státní správou (stavebním úřadem) // project for approval by the state administration (building authority)


 • inženýring (ING) / engineering - projednání projektu s dotčenými orgány státní správy (např. památková péče, odbor životního prostředí atd.) a správci sítí (např. ČEZ, Innogy atp.), zajištění potřebných vyjádření a stavebního povolení // discussion of the project with the relevant state administration authorities (eg. monument care, environmental department, etc.) and network administrators (eg. ČEZ, Innogy, etc.), securing the necessary statements and building permits


 • projekt pro provedení stavby (DPS) / tender project - podrobný a propracovanější projekt pro realizaci stavby včetně detailů, výpisů, výkazů, případně rozpočtu // a detailed and more elaborate/precise project for construction, including details, statements, lists or budget


 • studie interiéru (INT) / interior concepts - výtvarné řešení částí interiéru - povrchy, osvětlení, koncové prvky, nábytek // artistic solution of interior parts - surfaces, lighting, furniture and other interior pieces and details


 • projekt interiéru (PRI) / interior project - podrobné rozkreslení interiérových prvků (např. nábytek), jejich pozic (např. světla) a místností (např. spárořezů apod.) // detailed drawing of interior elements (eg furniture), their positions (eg lights) and rooms (eg joint cuts, etc.)


 • autorský dozor (AD) / on-site supervision - dohled nad realizací stavby a interiérů // supervision over the implementation of construction and interiors


 • konzultace / consultancy - např. zhodnocení pozemku nebo bytu před jejich nákupem či před rekonstrukcí, výběr interiérových prvků atd. //  eg evaluation of land or apartment before their purchase or reconstruction, selection of interior elements, etc.

Průběh spolupráce / How the cooperation works:

 1. osobní schůzka s klientem (max. 30min. zdarma) - zjištění a formulace konkrétního zadání projektu, případně předání podkladů, představení mojí práce // personal meeting with the client (max 30 min for free) - formulation of the brief, cooperation outlines, presentation of my work
 2. vypracování Cenové nabídky včetně předpokládaného harmonogramu // I´ll do the price quotation tailored to the project, including the schedule
 3. po odsouhlasení Cenové nabídky klientem vypracování, odsouhlasení a podpis Smlouvy o dílo // after client´s approval with the price, I´ll work on the contract in cooperation with the client ending up with the signing of it
 4. práce na projektu včetně konzultací s klientem // work on the project begins, consultations, variations etc.
 5. odevzdání odsouhlaseného projektu // finilising the approved project
 6. práce na dalších fázích projektu, konzultace, autorský dozor, výběr dodavatele atp. // work on other phases of the project (eg. building permission)