close-icon

english FAQ follow

Kolik stojí architekt?

Každý projekt je jiný, má jiný rozsah, různé nároky. Architekti většinou naceňují své služby těmito základními způsoby:

 1. Úkolově, tedy danou částkou za danou službu
 2. Procentuální částkou z celkových nákladů stavby
 3. Hodinově
 4. Kombinací předchozích 

Každý způsob má své výhody či nevýhody a je vhodný pro různá zadání a velikosti projektů.

My nejčastěji oceňujeme naše služby úkolovou a hodinovou sazbou. Pro stanovení úkolové sazby nicméně potřebujeme stanovit předpokládané náklady stavby a zhodnotit další informace, pomocí kterých následně vypočítáme dle kalkulačky České komory architektů náš honorář.

Pro menší projekty a pro projekty, u kterých nedokážeme odhadnout jejich časovou náročnost, používáme hodinovou sazbu. U každého projektu Vám sdělíme náš honorář v přehledné nabídce, vždy spolu nejprve probereme harmonogram i cenu.

Modelový příklad výpočtu honoráře 2023: 

Novostavba rodinného domu o 500 m3 a zastavěné ploše 100 m2 na pozemku 1000 m2.

Cena vychází dle zadaných parametrů na 8,8 mil. Kč vč. dph. Honorář za kompletní návrhové, projekční a poprojekční služby vychází na cca 10,5% z této částky, přičemž z této částky je dedikováno 1% na přípravu zakázky, 13% na návrh stavby, 33% na projekt pro stavební povolení (samostatné územní řízení není), 32% na projekt pro provedení stavby, 5% na soupis dodávek a konečně 12% na autorský dozor investora. V případě vypracování tzv. Jednostupňové dokumentace (pro stavební povolení a pro provedení stavby) lze uspořit, jelikož v tom případě činí 50% (místo 33+32%).

Zdroj: https://www.cenyzaprojekty.cz/ a https://www.cka.cz/sluzby/clenum/kalkulacky


Jak probíhá práce na projektu, jaké jsou fáze?

Podrobný popis Standardu služeb architekta od České komory architektů je zde.

Každý projekt je jedinečný a postup se může trochu modifikovat, záleží na velikosti a rozsahu, jestli navrhujeme novostavbu, či rekonstrukci, jestli je potřeba stavební povolení, jestli budeme navrhovat i interiéry, jaký bude způsob realizace (na klíč vs. subdodavatelsky) a samozřejmě na přání klienta. Dopředu si domluvíme, co bude potřeba, a kdo to zajistí.

1.fáze: Příprava projektu

Cílem je získání potřebných podkladů pro návrh stavby. Během této fáze by mělo být jasné zadání a cíle projektu. Níže uvedené podklady jsme schopni zajistit, případně je může zajistit přímo klient.

 • prověření podkladů v Archivu a konzultace s příslušným stavebním úřadem požadavky a parametry
 • analýza regulativů a územního plánu
 • zaměření domu - polohopis či 3D sken
 • geodetické zaměření pozemku - výškopis a polohopis
 • podklady k existenci sítí
 • radon, IGP a HGP (geologie a hydrologie)
 • stavebně-technický průzkum
 • a další...

2.fáze: Návrh stavby (tzv. architektonická studie)

Vypracujeme návrh, který budeme průběžně, min. však 4x konzultovat. Od klientů potřebujeme úzkou spolupráci a zpětnou vazbu, abychom dokázali naplnit jejich přání a očekávání. Pokud bychom měli zpracovávat např. druhou variantu, tak si můžeme smluvně zadat její cenu (typicky např. +50%). 

3.fáze: Projekt pro umístění stavby (tzv. Územní řízení)

Tato fáze je především pro větší a rozsáhlejší projekty, u menších bude spojena s povolovací fází. Typicky se povoluje zasíťování území, přípojky, kapacity (sítě, parkování, dopravní obslužnost atd.) atp. - např. u devolopmentu více rodinných či bytových domů.

4.fáze: Projekt pro umístění a povolení stavby (tzv. Stavební povolení)

Studii dopracujeme technicky, zadáme a zkoordinujeme dílčí profesní projekty, které jsou součástí projektu - především statiku, požární bezpečnost a další jako např. Vytápění, vzduchotechniku, energetický štítek, vodu a kanalizaci a další. U větších projektů bude nutné projít fázemi umístění a povolení stavby zvlášť. Tento projekt obvykle není dostatečně podrobný, aby se podle něj dalo bez problémů stavět, proto doporučejeme zpracovat i následující fázi - Prováděcí projekt. Můžeme zpracovat i Projekt pro povolení stavby v podrobnosti pro Provedení stavby. Jejich sloučení či rozdělení má své výhody a nevýhody, které prodiskutujeme dopředu.

Od 1.7.2024 platí nový stavební zákon č.283/2021 Sb. dle kterého nastanou změny, u kterých si ovšem nejsme jisti, jestli opravdu budou včas platit. Do té doby budeme zřejmě projektovat dle předchozí úpravy.

5.fáze: Projekt pro provádění stavby

Vychází z předchozí fáze, kterou doplňuje a dále zpřesňuje. Specifikujeme přesné materiály, detaily, výstupem jsou výpisy a tabulky prvků. Ideálním výstupem je pak podrobný projekt včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

6.fáze: Soupis prací a dodávek (tzv. Tendr)

Vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem, vytvoření Výkazu výměr, pokud nebylo domluveno jako výstup předchozí fáze. Řešení případných dotazů ze strany dodavatele.

7.fáze: Autorský dozor

Dozor nad realizací stavby dle projektové dokumentace a řešení případných změn, či problémů, dohled nad odstraňováním závad. Účast na tzv. Kontrolních dnech na stavbě. Zkrátka dohled nad správnou realizací stavby.


Jak dlouho trvá projekt, jak dlouho trvá stavba?

Délka projekčních prací je ovlivněna více faktory - požadavky investora, složitostí a velikostí stavby, detailností projektu, pozemkem a dalšími omezeními vyplývajícími např. z územního plánu. Rekonstrukce jsou obvykle náročnější technicky i časově. Dramaticky se liší délka stavebního řízení u různých stavebních úřadů.

Délka stavby je také závislá na více faktorech, především složitostí projektu, zvoleným technickým řešením, velikostí, situací na trhu stavebních firem, roční době a dalších. Také je rozdíl při realizaci svépomocí, stavbou na klíč a jejich kombinacemi.

Modelový příklad - novostavba rodinného domu.

 • Architektonická studie - 3 měsíce
 • Jednostupňový projekt pro provedení stavby - 3-6 měsíců
 • Vyjádření dotčených úřadů - 1-2 měsíce
 • Schvalovací proces na stavebním úřadě - 1-2 měsíce
 • Stavba - tady může být veliké časové rozpětí v návaznosti na stav dokončenosti a způsob realizace, nejpravděpodobněji déle než 1 rok


Jaký je rozdíl mezi projektem pro stavební povolení a prováděcím projektem?

Nejjednodušší a nejrychlejší odpověď je: v účelu, obsahu a podrobnosti (detailu). 

Projekt pro stavební povolení není dostatečně přesný a podrobný, aby se podle něj dalo bez problémů stavět. Jeho hlavním účelem je prokázání:

 • dodržení veřejných zájmů (např. soulad s územním plánem - umístění stavby, její účel, odstupové vzdálenosti, dopravní obslužnost atp.)
 • vypořádání se s požadavky zainteresovaných úřadů (např. hygiena, hasiči,  památková ochrana, životní prostředí, CHKO atp.) a sousedů
 • napojení na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, energie atp.)
 • splnění technických požadavků kladenými na příslušnou stavbu (např. v obecné rovině stabilita, požární odolnost atd., v detailu např. sklon schodiště, světlé výšky místností, energetická náročnost, únikové cesty, ochrana proti radonu atp.) 

Projekt pro provedení stavby je řešen daleko podrobněji, jeho cílem je mít přesný podklad pro stavbu tak, aby dopředu omezil dotazy přímo na stavbě na naprosté minimum. Svým detailem umožňuje stavbu lépe kontrolovat během prováděnín a naplánovat finančně a časově. Oproti projektu pro stavební povolení např. obsahuje:

 • vyřešené stavební detaily
 • výpisy a tabulky prvků (např. Oken, dveří, truhlářských prvků, klempířiny atp.)
 • výkazy výměr, ideálně včetně rozpočtu
 • specifikované materiály, povrchy
 • Rozkreslenou výztuž, kladecí výkresy stropu, překlady, rozvaděče atp.
 • a další

Oba projekty vyžadují spolupráci více specialistů - architekta/projektanta, statika, projektanta požární bezpečnosti a jednotlivých profesí. Projekty se dají zpracovat zvlášť či dohromady, obě varianty mají své výhody a nevýhody, které probereme dopředu. 

Zpracování podrobného projektu je dražší, ale ušetří spoustu času a peněz během stavby. Zároveň dopředu víte, co dostanete a vyhnete se improvizaci se stavebními firmami a zbytečným vícepracem. Ideální samozřejmě je mít zpracovaný i projekt interiéru, který v kombinaci s prováděcím projektem nejvíce usnadní stavbu včetně interiérových detailů. 


V čem mi mohou pomoci konzultace s architektem?

Konzultace s architektem mají mnoho výhod, ať už plánujete nákup pozemku, stavbu nového domu či rekonstrukci, od nás můžete očekávat následující:

 • Profesionální vedení: Máme odborné znalosti a dovednosti v oblasti návrhu a stavebního plánování. Provedeme Vás celým procesem od konceptuálního návrhu až po realizaci projektu.
 • Optimalizaci prostoru: Pomůžeme Vám maximalizovat využití prostoru ve vašem domě nebo projektu. Vytvoříme efektivní a funkční dispozici.
 • Estetickou kvalitu: Vytvoříme Vám návrh na míru, který následně zvýší i hodnotu Vaší nemovitosti.
 • Finanční úspory: Od samého začátku pracujeme s Vašimi finančními možnostmi, kterým přizpůsobujeme návrh. Jsme schopni navrhnout a doporučit techniky a materiály, které mohou ušetřit peníze na dlouhodobé údržbě.
 • Dodržení předpisů: Máme znalost stavebních předpisů a místních regulací. Zajistíme, že Váš projekt bude plně v souladu s právními předpisy.
 • Personalizaci: Vytvoříme návrh, který bude odpovídat vašim individuálním potřebám a preferencím.
 • Dozor nad stavbou: Poskytujeme dozor nad průběhem stavby, což pomáhá zajistit, že projekt probíhá hladce a v souladu s plány.
 • Zlepšení energetické efektivity: Navrhneme energeticky efektivní řešení, která sníží náklady na provoz a pozitivně ovlivní životní prostředí.

Seznam našich služeb naleznete na našem webu.


Jak je to s udržitelností? Udržitelnost a zelená architektura.

Udržitelná (někdy také označovaná jako zelená) architektura je přístup k navrhování a výstavbě budov, který se snaží minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a podporovat udržitelný rozvoj. Udržitelné budovy jsou navrženy tak, aby byly energeticky úsporné a využívaly obnovitelné zdroje energie a materiálů. Hodnotíme nejen energii nutnou pro provoz budovy, ale i tzv. primární energii potřebnou na samotnou výstavbu budovy (tj. energii spotřebovanou na těžbu, k výrobě stavebních materiálů, dopravu na stavbu apod.).

Hlavní kritéria udržitelné architektury:
 • Tvar a umístění budovy, orientace ke světovým stranám, velikost a umístění otvorů
 • Energetická účinnost: Obálka budovy musí být kvalitně zateplená a utěsněná, ideální je využití systému rekuperace tepla.
 • Využití obnovitelných zdrojů energie: Např. solární energie, větrná energie, energie z biomasy či jejich kombinace. 
 • Použití udržitelných materiálů: Udržitelné budovy jsou postaveny z udržitelných materiálů, jako je dřevo, kámen nebo recyklované materiály. 
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí: Zdravé vnitřní prostředí lze vytvořit použitím přírodních materiálů, dobrého větrání (rekuperací) a správného osvětlení.
 • Využití vody: Smysluplné využití pitné vody a nakládání s dešťovou vodou - např. využití pro splachování či zálivku zahrady.
 • Cirkularita: Je ekologičtější opravit či zrekonstruovat stávající budovu, než ji zbourat a postavit novou. Některé stávající materiály se dají znovu využít a i nové materiály mohou umožnit jejich opětovné využití v budoucnosti.

Udržitelná architektura má mnoho výhod:
 • Snížení nákladů na energie a provoz
 • Zvýšení hodnoty budov: Udržitelné budovy mají tendenci mít vyšší hodnotu než tradiční budovy, protože mají nižší náklady na provoz. 
 • Zlepšení kvality života

Udržitelná architektura je důležitým nástrojem pro řešení klimatické krize, protože stavebnictví produkuje celosvětově okolo 37% všech emisí skleníkových plynů (2021), což z něj činí jeden z největších zdrojů emisí (zdroj: UN Global Alliance for Buildings and Construction). 


Jaké jsou nejlepší stavební materiály z hlediska udržitelnosti?


Při určování udržitelnosti materiálu jsou zvažovány různé faktory - dopad na životní prostředí,, trvanlivost, možnosti znovupoužití či recyklace nebo lokální dostupnost. Do jeho environmentálních dopadů počítáme náklady během celého jeho životního cyklu - tedy vytěžení, zpracování, výrobu, dopravu a recyklaci či likvidaci.  

I když neexistuje jediný materiál, který by byl univerzálně nejlepší pro všechny situace, několik možností je považováno za velmi udržitelné:

 • Dřevo: Dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů je populární volbou pro stavbu díky své obnovitelné povaze. Dřevo má také nižší uhlíkovou stopu ve srovnání s mnoha jinými stavebními materiály. Inženýrské dřevěné produkty, jako je křížově lepené dřevo (CLT), jsou stále více používány pro svou pevnost a udržitelnost.
 • Bambus: Bambus je rychle obnovitelný zdroj, který rychle roste a vyžaduje minimální zdroje pro pěstování. Je silný, lehký a všestranný, což ho činí vhodným pro různé stavební aplikace.
 • Slámové balíky: Balíky slámy, vedlejší produkt produkce obilovin, lze použít jako izolační materiál ve stěnách. Nabízejí vynikající tepelné vlastnosti a jsou biologicky odbouratelné na konci svého životního cyklu.
 • A další jako např. recyklované materiály, stavby z udusané hlíny, nepálných cihel a konopného betonu a další
Nakonec nejlepší udržitelná volba bude záležet na faktorech jako je místní dostupnost, klimatické podmínky, stavební předpisy a konkrétní požadavky projektu. 


Jakým způsobem si vybrat vhodný pozemek pro stavbu?

Při výběru vhodného pozemku pro stavbu je klíčové brát v úvahu především polohu, orientaci ke světovým stranám, dostupnost technické a dopravní infrastruktury, blízkost městské vybavenosti (obchody, školy, kultura), přírodní podmínky, místní regulace a proveditelnost stavby dle zákonných předpisů. 

Určitě se vyplatí zkontrolovat historii pozemku, navštívit ho osobně a konzultovat s odborníky. Výběr pozemku má zásadní vliv na úspěch a náklady vašeho stavebního projektu, proto lze jedině doporučit zvážit zmíněné faktory.

V rámci naší praxe Vám nabízíme konzultace při výběru pozemku, ve kterých prozkoumáme dostupné informace a upozorníme na výhody a nevýhody a doporučíme vhodný další postup.Jaké podklady jsou potřeba pro práci architekta či projektanta na projektu?

Spolehlivé podklady a informace zaručují méně práce a potenciálních úprav vynucených špatnými předpoklady - šetří tak čas a peníze. Rozsah nutných podkladů se liší dle typu, rozsahu a fázi projektu. Obecně potřebujeme tyto podklady (zaměření, průzkumy a dokumentace):

 • Geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis)
 • Zaměření či 3D scan interiérů
 • Původní stavební dokumentaci
 • Radonový průzkum
 • Geologický průzkum
 • Hydrologický průzkum 
 • Stavebně-technický průzkum


Jaký je rozdíl mezi architektem a projektantem?

Obecně je architekt spíše zaměřen na vizi, koncepční a estetickou stránku a projektant na technickou část projektu. Ale to neznamená, že nejsou projektanti, kteří mají perfektní estetické cítění anebo architekti skvěle ovládající technické aspekty. Architekti se více soustředí na design, funkční uspořádání, soulad s plánovacími dokumenty a projektanti se specializují např. na statiku, požární bezpečnost, technické instalace, tepelná technika či na konkrétní technická řešení. Je poměrně obvyklé, že první koncepční části projektu a návrh interiérů vypracovává architekt a technické části projektant. V každém případě je důležitá jejich spolupráce téměř ve všech oblastech stavění.

V naší praxi s projektanty úzce spolupracujeme a jejich práce a expertizy si považujeme. Projekt zpracováváme až do fáze projektu pro provedení stavby, nicméně u komplexnějších projektů se nebráníme předání projektu projekční kanceláři.


S kým spolupracuje architekt?

Mým nejdůležitějším kolegou a spolupracovníkem jste vy - moji klienti. S Vámi si vydefinujeme zadání a postupně mu přizpůsobujeme projekt během našich konzultací tak, abychom se dostali k vytouženému výsledku. 

V povolovací a prováděcí fázi je pro mě důležitá expertiza dalších odborníků - inženýrů, např.  statika, projektanta požární bezpečnosti, projektantů sítí (vytápění, elektrika, voda a kanalizace), odborníků na tepelnou techniku a dalšími. I malé projekty mohou být relativně komplexní a potřebná spolupráce široká. My architekti (případně hlavní inženýři projektu) jsme většinou ti, kdo všechny profese koordinují, aby výsledek dopadl dobře.

Na stavbě jsou našimi partnery stavební firmy, stavbyvedoucí, technický dozor a další zúčastnění aktéři. Záleží na způsobu realizace a velikosti projektu.


Co je to architektonická studie?

Architektonická studie je úvodním krokem v tvorbě stavebního projektu, který zahrnuje prostorové zobrazení, skici a popisy. Tato studie prezentuje základní koncept budovy, včetně půdorysů, uspořádání, funkčnosti a stylu. Slouží ke komunikaci s klientem ohledně designových myšlenek a umožňuje diskutovat o směru projektu. Na základě zpětné vazby se studie dále rozvíjí, a to směrem k detailnějším technickým fázím, jako je projekt pro územní řízení, stavební povolení a projektové dokumentaci pro realizaci.