close-icon

Rekonstrukce a dostavba chaty / Refurbishment and an extension of a cottage

Koncept

Původní idea prodloužení chaty v její ose se ukázala jako nereálná z několika důvodů - kvůli terénu, blízkosti hranice pozemku a vůbec využití.

Již při prohlídce na místě mě napadla idea rozšíření v kolmém směru, která se ukázala jako velmi výhodná a funkční. Návrh v podstatě zůstal od první skici stejný a klientům se moc líbil. Obytný prostor bude spojen velkými okny s terasou vedoucí na zahradu.

The concept

The original idea of extending the cabin in its axis turned out to be unrealistic for several reasons - due to the terrain, proximity to the property boundary, and overall usability.

During the on-site inspection, the idea of expansion in the perpendicular direction came to my mind, which proved to be very advantageous and functional. The design remained the same as the initial sketch, and the clients greatly liked it. Large windows will connect the living space to a terrace leading to the garden.