close-icon

Rekonstrukce RD Běleč / Reconstruction of a country house

Přáním klienta bylo vestavět druhý byt do podkroví a části půdorysu. Nad novou přístavbou vznikla prostorná jižní terasa přístupná ze všech třech pokojů v podkroví. V přízemí obytné prostory obou bytů mají přímý vstup na zahradu. Záměrem je oddělit nové od starého, vzájemné doplnění - kontrast, přiznání stavebního vývoje. Přístavba je obložena dřevěnými palubkami, vikýře mají moderní charakter, naopak staré části opraveny v tradičním duchu.

The client's wish was to build a second apartment into the attic and part of the first floor. Above the new extension, a spacious south terrace was created, accessible from all three rooms in the attic. On the ground floor, the living spaces of both apartments have direct access to the garden. The intention is to separate the new from the old, mutual complementation - contrast, acknowledgment of construction development. The outbuilding is lined with wooden planks, the dormers have a modern character, on the contrary, the old parts have been repaired in the traditional spirit.