close-icon

Věnuji se navrhování architektury a interiérů různého měřítka (design nábytku, návrh rodinných domů a rekonstrukcí bytů atd.) a to ve všech návrhových, projekčních a poprojekčních fázích včetně inženýringu, tedy od studie přes stavební povolení po autorský dozor. Mým hlavním cílem je kvalitně odvedená práce, spokojený klient a naše dlouhotrvající dobré vztahy.

I design architecture and interiors of various scales (furniture design, design of houses and apartment reconstructions, etc.). I am working on the concept, design, tender and building phases, including permissions (warrants) to authorities and subsequent revisions. My main goals are high-quality work, satisfied clients and healthy long-term relationships.

Nabízím / Our services:

 • architektonická studie (STU) / concept study - výtvarné, dispoziční, prostorové a urbanistické řešení stavby v kontextu svého okolí - města/krajiny // artistic, dispositional, spatial and urban design of a building in the context of its surroundings - cities/landscapes
 • projekt pro stavební povolení (DSP) / planning permission & building warrant - projekt pro odsouhlasení státní správou (stavebním úřadem) // project for approval by the state administration (building authority)
 • inženýring (ING) / engineering - projednání projektu s dotčenými orgány státní správy (např. památková péče, odbor životního prostředí atd.) a správci sítí (např. ČEZ, Innogy atp.), zajištění potřebných vyjádření a stavebního povolení // discussion of the project with the relevant state administration authorities (eg. monument care, environmental department, etc.) and network administrators (eg. ČEZ, Innogy, etc.), securing the necessary statements and building permits
 • projekt pro provedení stavby (DPS) / tender project - podrobný a propracovanější projekt pro realizaci stavby včetně detailů, výpisů, výkazů, případně rozpočtu // a detailed and more elaborate/precise project for construction, including details, statements, lists or budget
 • studie interiéru (INT) / interior concepts - výtvarné řešení částí interiéru - povrchy, osvětlení, koncové prvky, nábytek // artistic solution of interior parts - surfaces, lighting, furniture and other interior pieces and details
 • projekt interiéru (PRI) / interior project - podrobné rozkreslení interiérových prvků (např. nábytek), jejich pozic (např. světla) a místností (např. spárořezů apod.) // detailed drawing of interior elements (eg furniture), their positions (eg lights) and rooms (eg joint cuts, etc.)
 • autorský dozor (AD) / on-site supervision - dohled nad realizací stavby a interiérů // supervision over the implementation of construction and interiors
 • konzultace / consultancy - např. zhodnocení pozemku nebo bytu před jejich nákupem či před rekonstrukcí, výběr interiérových prvků atd. //  eg evaluation of land or apartment before their purchase or reconstruction, selection of interior elements, etc.

Průběh spolupráce / How the cooperation works:

 1. osobní schůzka s klientem (max. 30min. zdarma) - zjištění a formulace konkrétního zadání projektu, případně předání podkladů, představení mojí práce // personal meeting with the client (max 30 min for free) - formulation of the brief, cooperation outlines, presentation of my work
 2. vypracování Cenové nabídky včetně předpokládaného harmonogramu // I´ll do the price quotation tailored to the project, including the schedule
 3. po odsouhlasení Cenové nabídky klientem vypracování, odsouhlasení a podpis Smlouvy o dílo // after client´s approval with the price, I´ll work on the contract in cooperation with the client ending up with the signing of it
 4. práce na projektu včetně konzultací s klientem // work on the project begins, consultations, variations etc.
 5. odevzdání odsouhlaseného projektu // finilising the approved project
 6. práce na dalších fázích projektu, konzultace, autorský dozor, výběr dodavatele atp. // work on other phases of the project (eg. building permission)

Cena / Price:

 • každý projekt je jiný co do velikosti, složitosti a časové náročnosti, proto na každý projekt zpracuji konkrétní Cenovou nabídku // each project is different in size, complexity and time, so I will prepare a specific price offer for each project
 • konzultace - 1000 Kč/hod. (vždy minimálně hodina), doprava 10 Kč/km (plus čas strávený na cestě 350 Kč/hod.), můžeme konzultovat i telefonicky, emailem, po skype, zoom.. // consultation - 1000 CZK/hour (always at least an hour), transport 10 CZK / km (plus time spent on the road 350 CZK / hour), we can also consult by phone or online by email, skype, zoom ..