close-icon

Věnuji se navrhování architektury a interiérů různého měřítka (design nábytku, návrh rodinných domů a rekonstrukcí bytů atd.) a to ve všech návrhových, projekčních a poprojekčních fázích včetně inženýringu, tedy od studie přes stavební povolení po autorský dozor. Mým hlavním cílem je kvalitně odvedená práce, spokojený klient a naše dlouhotrvající dobré vztahy.

I design architecture and interiors of various scales (furniture design, design of houses and apartment reconstructions, etc.). Working on design, projection and building phases, including permissions to authorities and subsequent revisions. My main goals are high quality work, satisfied clients and healthy long-term relationships.

Nabízím / Our services:

 • architektonická studie (STU) / concept study - výtvarné, dispoziční, prostorové a urbanistické řešení stavby v kontextu svého okolí - města/krajiny // artistic, dispositional, spatial and urban design of a building in the context of its surroundings - cities/landscapes
 • projekt pro stavební povolení (DSP) / building permission project - projekt pro odsouhlasení státní správou (stavebním úřadem) // project for approval by the state administration (building authority)
 • inženýring (ING) / engineering - projednání projektu s dotčenými orgány státní správy (např. památková péče, odbor životního prostředí atd.) a správci sítí (např. ČEZ, Innogy atp.), zajištění potřebných vyjádření a stavebního povolení // discussion of the project with the relevant state administration authorities (eg. monument care, environmental department, etc.) and network administrators (eg. ČEZ, Innogy, etc.), securing the necessary statements and building permits
 • projekt pro provedení stavby (DPS) / execution project - podrobný a propracovanější projekt pro realizaci stavby včetně detailů, výpisů, výkazů, případně rozpočtu // a detailed and more elaborate/precise project for construction, including details, statements, lists or budget
 • studie interiéru (INT) / interior study - výtvarné řešení částí interiéru - povrchy, osvětlení, koncové prvky, nábytek // artistic solution of interior parts - surfaces, lighting, furniture and other interior pieces and details
 • projekt interiéru (PRI) / interior project - podrobné rozkreslení interiérových prvků (např. nábytek), jejich pozic (např. světla) a místností (např. spárořezů apod.) // detailed drawing of interior elements (eg furniture), their positions (eg lights) and rooms (eg joint cuts, etc.)
 • autorský dozor (AD) / author´s supervision - dohled nad realizací stavby a interiérů // supervision over the implementation of construction and interiors
 • konzultace / consultancy - např. zhodnocení pozemku nebo bytu před jejich nákupem či před rekonstrukcí, výběr interiérových prvků atd. //  eg evaluation of land or apartment before their purchase or reconstruction, selection of interior elements, etc.

Průběh spolupráce / How the cooperation works:

 1. osobní schůzka s klientem - zjištění a formulace konkrétního zadání projektu, případně předání podkladů, představení mojí práce // personal meeting with the client - finding out and formulating a specific project assignment and/or handing over documents, presentation of my work
 2. vypracování Cenové nabídky včetně předpokládaného harmonogramu // I´ll do the price quotation tailored to the project, including the schedule
 3. po odsouhlasení Cenové nabídky klientem vypracování, odsouhlasení a podpis Smlouvy o dílo // after client´s approval with the price, I´ll work on the contract in cooperation with the client ending up with the signing of it
 4. práce na projektu včetně konzultací s klientem // work on the project begins, consultations, variations etc.
 5. odevzdání odsouhlaseného projektu // finilising the approved project
 6. práce na dalších fázích projektu, konzultace, autorský dozor, výběr dodavatele atp. // work on other phases of the project (eg. building permission)

Cena / Price:

 • každý projekt je jiný co do velikosti, složitosti a časové náročnosti, proto na každý projekt zpracuji konkrétní Cenovou nabídku // each project is different in size, complexity and time, so I will prepare a specific price offer for each project
 • konzultace - 900 Kč/hod. (vždy minimálně hodina), doprava 9 Kč/km (plus čas strávený na cestě 300 Kč/hod.), můžeme konzultovat i telefonicky, emailem, po skype, zoom.. // consultation - 900 CZK/hour (always at least an hour), transport 9 CZK / km (plus time spent on the road 300 CZK / hour), we can also consult by phone or online by email, skype, zoom ..